Aydınlatma Metni

Kullanım Koşulları

Kişisel Verilerin korunmasına ilişkin Aydınlatma Metni

Argem Bilgi Teknolojileri olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (’KVKK’) 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla ve kanunda açıkça öngörülen veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi işleyen Argem Bilgi Teknolojileri, Gizlilik Politikası’nda kişisel verilerinizin nasıl toplandığı, kullanıldığı ve paylaşıldığı konusunda sizlere bilgi vermektedir.

Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetim süreçlerinin yönetilmesi, Talep ve Şikayetlerin Takibi amacıyla Kişisel verileriniz, KVKK’nın “kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek” olan ilgili 1. Maddesi uyarınca, kişisel verilerin işlenme şartları kapsamında işlenmektedir.

İlgili kişiler,

Verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme hakkına sahiptir.

1. 1. İşlediğimiz Kişisel Verileriniz

Siz müşterilerimizin kabul ettiği, üyelik koşulları ve formlar yardımıyla paylaştığı kişisel verileriniz işlenebilmektedir,

Kişisel bilgileriniz ( isim, soy isim, doğum tarihi, uyruk, T.C. kimlik numarası, cinsiyet), İletişim Bilgileri (E-posta adresi, fatura ve teslimat adresleri, cep telefonu numarası), Finans ve pazarlama bilgileri (kredi kartı bilgileri, çerez kayıtları, alışveriş geçmişi), İşlem güvenliği bilgileri (IP Adresi Bilgileri, İnternet Sitesi Giriş Çıkış Bilgileri, Kullanıcı Adı Bilgileri, Şifre Bilgileri, Bağlantı Zamanı) ve hizmetimizi alırken kullanmakta olduğunuz cihaz veya tarayıcılarda tercih ettiğiniz lokasyon bilgisi.

2. 2. Kişisel Verilerinizin Aktarımı

Kişisel verilerinizi,

Bilişim teknolojileri, pazarlama/reklam/analiz faaliyetleri, ödeme hizmetleri veya uzmanlık gerektiren danışmanlık konularında ürün ve hizmet desteği almak amaçlarıyla şirketimizin iş ortakları ve hizmet sağlayıcılarıyla (çağrı merkezi, pazarlama/reklam/analiz hizmeti sağlayıcıları, veri tabanı ve sunucu hizmeti sağlayıcıları, Site ve Mobil Uygulama kullanımlarını izleme hizmeti sağlayanlar, e-posta sunucu hizmeti sağlayıcıları, e-fatura ve e-arşiv fatura hizmeti sağlayıcıları, elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcıları, banka ve elektronik ödeme kuruluşları, hukuki ve mali danışmanlık hizmeti verenler, bağımsız denetim hizmeti sağlayıcıları, arşivleme hizmeti verenler ile); Yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile adli makamlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve dava ve cevap hakları gibi yasal haklarımızı kullanabilmek amacıyla bizden istenen bilgileri anılan bu kurum, kuruluş ve makamlara ayrıca yasal yükümlülüklerimiz kapsamında ticari iletişime ilişkin kayıtları İleti Yönetim Sistemi A.Ş. ile; Aynı zamanda hukuka aykırı işlemlerin önüne geçmek adına gerek gördüğümüz durumlarda danışmanlık hizmeti aldığımız tedarikçilerimiz ve ilgili işleme ilişkin ödeme kuruluşlarıyla, İş ortaklarımızla paylaşmaktayız.

3. 3. İlgili kişilerin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerini işlemenin hukuki sebepleri

Kanunlarda açıkça öngörülmesi, Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, Bir hakkın tesisi/kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

4. 4. Veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü

Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi.

5. 5. Kişisel verilerin yurt dışına aktarılması

KVKK’nın madde 8’deki “Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın aktarılamaz.” ve/veya madde 9’daki “Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın yurt dışına aktarılamaz” kuralları uyarınca ve gerekli teknik ve idari tedbirler alınarak, sadece ilgili amacın gerçekleşmesi için gerekli olduğu ölçüde teknoloji alanındaki altyapı tedarikçilerimiz tarafından kullanımımıza sunulan programlarımıza veya sistemlerimize kaydedilebilmektedir.

Scroll to Top