Gizlilik Politikası

Argem Bilgi Teknolojileri Gizlilik Politakası

Argem Bilgi Teknolojileri Gizlilik Politikası

Gizliliğe son derece önem veren Argem Bilgi Teknolojileri; müşterilerine daha iyi ve kişiselleştirilmiş çözümler sunabilmek adına isim, e-posta vb. üyelik formunda istenen kişisel bilgilerinizi sizlerden talep etmektedir. Müşterilerimize sunduğumuz veya sunacak olduğumuz tüm hizmetler için yürürlükte olan gizlilik sözleşmemiz doğrultusunda bu bilgiler, kanun kapsamında yalnızca verilecek olan hizmet çerçevesinde olup müşterilerin onayı dışında herhangi bir ticari amaçla kullanılamaz veya 3. kişilerle paylaşılamaz.

Argem Bilgi Teknolojileri, Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla İşliyor?

Elde ettiğimiz kişisel verileriniz, tarafınızdan başvuru formu gönderimi, satın alım durumunda faturalandırma veya ürün teslimi ve destek süreçlerinin sürdürülmesi, ilerletilmesi çerçevesinde işlenebilecektir.

Argem Bilgi Teknolojileri, iş yaparken ve çeşitli web varlıklarımızı ve diğer iletişim kanallarımızı işletirken, iş ortakları ve etkileşimde bulunduğumuz diğer kişiler dahil olmak üzere etkileşim kurduğu kişilerin kişisel verilerini işler. Bu durumlar çerçevesinde Argem Bilgi Teknolojileri, kişisel verileri aşağıdaki iş amaçlarından biri veya birkaçı için kullanabilir:

İş ortakları ve diğerleriyle iş ilişkileri sürdürmek

Argem Bilgi Teknolojileri, sözleşme öncesi ve sözleşme sonucunda iş ilişkilerini yerine getirmek için iş ortakları ve diğer kullanıcılarla iş ilişkilerinin devamlılığını sağlamak adına kişisel verileri işler. Bu, iş ilişkilerimizi kurmak, yerine getirmek ve sürdürmek için istekleri yerine getirmeyi, siparişleri işleme koymayı, sipariş edilen bir ürün veya hizmeti teslim etmeyi veya başka herhangi bir ilgili eylemde olmayı içerebilir. Kurumsal bir müşteri adına Argem Bilgi Teknolojileri ürün veya hizmet satın aldığınızda veya almayı planladığınızda veya Argem Bilgi Teknolojileri ile kurumsal bir müşteri veya iş ortağı arasındaki iş ilişkisinde (Müşteri İrtibatı) farklı bir şekilde ilgili kişi olarak ilişkili olduğunuzda, Argem Bilgi Teknolojileri kişisel bilgilerinizi kullanacaktır. Sizin veya işvereninizin ürünlerimizi veya hizmetlerimizi kullanması bağlamında Argem Bilgi Teknolojileri, sizin, bir kullanıcının veya bir müşterinin soru veya şikayetini çözmek için sizinle posta, e-posta, canlı sohbet, iletişim formları, telefon veya başka herhangi bir ortam aracılığıyla şüpheli işlemleri araştırmak için iletişim kurabilir. Telefon aramaları veya sohbet oturumları söz konusu olduğunda, Argem Bilgi Teknolojileri, söz konusu arama sırasında sizi uygun şekilde bilgilendirdikten ve geçerli yasalara uyarak, kayıt başlamadan daha öncesinde onayınızı aldıktan sonra, Argem Bilgi Teknolojileri hizmetlerinin kalitesini yüksek oranda iyileştirmek için bu tür aramaları veya sohbet oturumlarını kaydedebilir.

Argem Bilgi Teknolojileri Yasa ve Yönetmeliklere Uygun olanı yapmak için Kişisel verilerinizi işler.

Şirket, Veri Sahibi tarafından sağlanan kişisel verileri, Veri Sahibi’nin Site üzerinden sağlanan hizmetlerden faydalanması da dahil olmak üzere Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi ile bu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket ve iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile Şirket’in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla işlenebilecektir. Şirket, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5 ve 8. maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde kişisel verileri Veri Sahibi’nin ayrıca rızasını almaksızın işleyebilecek ve üçüncü kişilerle paylaşabilecektir. Bu durumların başlıcaları aşağıda belirtilmiştir:

• Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
• Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
• Veri Sahibi ile Şirket arasında herhangi bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
• Şirketin hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
• Veri Sahibi’nin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
• Veri Sahibi’nin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
Verilere Kimler Erişebilmektedir?

Şirket, Veri Sahibi’ne ait kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanılarak elde ettiği yeni verileri, işbu Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesi için Şirket’in hizmetlerinden faydalandığı üçüncü kişilere, söz konusu hizmetlerin temini amacıyla sınırlı olmak üzere aktarılabilecektir. Şirket, Veri Sahibi deneyiminin geliştirilmesi (iyileştirme ve kişiselleştirme dâhil), Veri Sahibi’nin güvenliğini sağlamak, hileli ya da izinsiz kullanımları tespit etmek, operasyonel değerlendirme araştırılması, Site hizmetlerine ilişkin hataların giderilmesi ve işbu Gizlilik Politikası’nda yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için SMS gönderimi yapanlar da dahil olmak üzere dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri), hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri gibi üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir. Veri Sahibi, yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak kaydı ile bahsi geçen üçüncü tarafların Veri Sahibi’nin kişisel verilerini dünyanın her yerindeki sunucularında saklayabileceğini, bu hususa peşinen muvafakat ettiğini kabul eder.

Verilere Erişim Hakkı ve Düzeltme Talepleri Hakkında

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Scroll to Top